Система за мониторинг на електропотребление на производствена площ

    Системата обхваща следене в реално време на параметрите на електрическия ток и изразходваните количества в завода за хидравлични цилиндри на „Палфингер Продукционстехник България“ ЕООД в с. Тенево, област Ямбол. Тя е базирана на прибори за измерване на параметрите на тока, монтиранi в трафопостовете на производственоите халета, с които Anukis 2.0 се свързва по Ethernet мрежата на предприятието, използвайки протокол MODBUS.

    Системата осигурява on-line следене и запис на историята на повече от 120 параметъра на електрическия ток, най-важните от които са:

  • напрежение и сила на тока по фази;
  • активна и реактивна мощност – по фази и обща;
  • общ фактор на мощността – текущи стойности и среден за всеки 15 минути от часа;
  • енергия – пълна(импорт и експорт), активна(импорт и експорт) и реактивна(импорт и експорт);
  • хармоници от различни редове и т.н.

    Записите в историята на различните параметри се правят с конфигурирана от самия потребител честота, варираща от 1 сек. до няколко часа. Потребителят може да въведе неограничен брой тарифи по сезони и часове и да получава от системата журнали с почасов, дневен, месечен и годишен отчет на консумираната електроенергия като количество и стойност.

Клиент: „Палфингер Продукционстехник България“ ЕООД, с. Тенево, област Ямбол
Година на реализация: 2012/2013