Участък за боядисване на цилиндри

    Участъкът за боядисване на цилиндри в „ХЕС“ АД включва две линии за електростатично нанасяне на покрития, които са изграждани и модернизирани през посочените години. И двете са от конвейерен тип, като самото нанасяне на покритията е ръчно, а всички останали процеси се изпълняват автоматично.

    Системата за автоматично управление:

  • дава възможност за задаване от технолог на стойностите за различни режими на протичане на технологичния процес и запомнянето им в база от данни;
  • изпълнява, започвайки в указан от оператора момент, операциите по подготовка на линията за нормална работа;
  • управлява поддържането на необходимата среда в помещенията на инсталациите;
  • управлява движението на конвейра, обезмасляването, измиването и изсушаването на изделията, които подлежат на грундиране и лакиране, както и тяхното изпичане след нанасянето на съответното покритие;
  • следи за сигнали за загазоване или пожароопасност, като сигнализира и задейства съответните изпълнителни механизми при появата на такива;
  • запомня в базата от данни история със стойностите на различните технологични параметри и генерира съответните технологични журнали.

Клиент: „ХЕС“ АД, гр. Ямбол
Година на реализация: 2006/2008/2012