Участък за термични обработки

    Участъкът за термични обработки в „ХЕС“ АД включва две пещи за отгряване на студено-изтеглени тръби.

    Системата за автоматично управление:

  • позволява гъвкаво конфигуриране и запомняне в базата от данни на температурни режими за отгряване на различните видове тръби под формата на зададени от технолог криви на изменение на заданието на температурата във времето;
  • управлява температурата в различните зони на пещта по предварително зададения за съответния вид тръба температурен режим;
  • събира и съхранява история на отгряваните партиди тръби и стойностите на температурата във времето и генерира съответните технологични журнали.

Клиент: „ХЕС“ АД, гр. Ямбол
Година на реализация: 2002/2003