NC Organizеr 2.0

Система за централизирано управление на NC програми    

    Системата NC Organizer 2.0 представлява комбинация между хардуер и софтуер, която позволява централизирано организиране и използване на множеството от NC програми, необходими за изпълнението на различни операции в подразделение на предприятието, оборудвано с машини с CNC управление. Тя осигурява свързването на множество от машини с CNC управление в единна мрежа с PC, което дава възможност за:

 • централизирано съхраняване на CNC програмите, необходими за изпълнението на различни операции, в структурирана по подходящ начин библиотека;
 • създаване и редактиране на CNC програми от PC, използвайки текстов редактор;
 • зареждане на програми от централната библиотека в CNC системите на машините;
 • изтегляне на програми от CNC системите на машините и съхраняването им в централната библиотека.

NC Organizer 2.0 се състои от

 • сървър, на който се съхранява цялата база от данни – библиотека с програми, номенклатура с комуникационни параметри, потребители и права;
 • множество NC Organizer станции, които представляват обикновени PC, свързани в обща мрежа със сървъра – от тези компютри операторите изпълняват действията по зареждане, коригиране и изтегляне на програми от CNC машините;
 • комуникационни устройства, които осъществяват хардуерната връзка между станциите и CNC машините;
 • инженерни станции, на които се разработват новите NC програми (евентуално с помощта на CAD/CAM системи).

Сигурност

 • Вътрешно зададени права, определящи възможността за достъп до конкретни части от функционалността на системата;
 • Конфигуриране на потребители, всеки с различно потребителско име и парола;
 • Групи потребители – улеснява се раздаването на правата, като това може да се прави за цяла група потребители, а не един по един.

Архитектура на системата NC Organizer 2.0

Архитектура
Възможности на системата

 • Свързване на машини с CNC управление към NC Organizer станции по три начина:
  1. RS-232 (връзка по кабел) – до 16 машини към една станция с използване на RS-232 многопортова платка. Максимално разстояние между машина и станция – 30 м.
  2. LAN – неограничен брой машини към една станция. Възможно е за по-съвременни машини, чийто системи имат възможности за включване към LAN на предприятието.
  3. Безжично (Wi-Fi) – неограничен брой машини към една станция. Свързването става като устройствата за безжична връзка се свързват към RS-232 портовете на машините и NC Organizer станциите. Максимално разстояние между машина и станция – 50 м.
 • Поддържане на единна, дървовидно структурирана библиотека с NC програми – чрез нея се осъществява съхранението на файловете с NC програми, като се елиминира възможността за изтриване или промяна по невнимание. Дървовидната структура позволява естествена йерархична организация на файловете с NC програми – по цехове, участъци и машини.
 • Дефиниране на номенклатура с всички налични системи за цифрово управление – всяка система получава идентификатор и за нея се конфигурират конкретни комуникационни параметри, които впоследствие се използват за осъществяване на комуникация с всяка машина, управлявана от съответната система.
 • Защита от попадане на нежелани програми (неподготвени) в библиотеката – всяко ново предложение преминава през общ сървърен буфер, където се преглежда и одобрява и чак тогава заема място в общата библиотека. Системата предлага механизъм за предлагане на нови NC програми, които трябва да бъдат прегледани, утвърдени и след това включени в централната библиотека.
 • Схема за авторизация на NC програми – чрез файлови маски се постига влагане на смисъл в именоването на файловете, съдържащи NC програми, като по този начин се задава степен на готовност на програмата за пускане в експлоатация.
 • Зареждане на програми от библиотеката в паметта на машините – при избор на програма бързо и лесно може да се инициира нейното прехвърляне в паметта на машината, като системата изписва предварително въведени инструкции за операторите.
 • Изтегляне на програми от паметта на машините – избрана програма, заредена в CNC системата на машината, може да бъде изтеглена в съответната NC Organizer станция и, след преглед и одобрение, поместена в централната библиотека.
 • Инструмент за независимо прехвърляне на данни от и към машините, който служи за настройка и проверка на комуникационните линии.

Реализирани проекти

До момента NC Organizer 2.0 свързва голям брой и различни по произход цифрови машини в следните предприятия:

HES
www.hes-co.com

Palfinger
www.palfinger.com

MSHydraulic
www.ms-hydraulic.com

Spartak
www.spartak.bg