Анукис 2.0

    Анукис 2.0 е софтуерна платформа, разработена от фирма „ОПКО Сис“ ООД, която се използва за бързо и лесно изграждане на  решения за управление на технологични процеси и автоматизация на сгради. На базата на тази платформа успешно са разработени и внедрени технически системи, автоматизиращи следните процеси:

 • инсталация за нанасяне на галванични покрития;
 • участък за термични обработки;
 • участък от специализирани машини за металообработки;
 • монтажно-изпитвателен участък за хидравлични цилиндри;
 • линия за рафиниране на слънчогледово олио;
 • участък за боядисване на хидравлични цилиндри;
 • газово-лъчева отоплителна система на производствени площи;
 • участък за химико-термични обработки;
 • автоматизирана резачна инсталация;
 • газово отоплителна и осветителна система на производствена площ;
 • система за мониторинг на електропотребление на производствена площ.

    Анукис 2.0, чрез своята универсална част, притежава  възможността за бързо обхващане на всички информационни сигнали от зоната, подлежаща на управление. Това се осъществява чрез богатия, предварително разработен в системата набор от средства за конфигуриране на сигнали и обединяването им в логически блокове. След началната конфигурация системата се доизгражда със специфични за конкретното приложение диспечерски дисплеи и функционалност.

Архитектура

    Анукис 2.0 е принципно разделена на два слоя – супервайзорен  „потребителски“ слой – работещ под windows клиент-сървър модул със собствена релационна база от данни и „базисен“ слой – работещ в реално време под Microsoft Windows CE, който осигурява взаимодействието с датчиците и изпълнителните механизми на съответната система.

Архитектура

    В супервайзорното ниво се осъществява гъвкаво конфигуриране на управляващите сигнали от и към индустриалното поле, както и свободно конфигуриране на всички регулиращи контури. Предоставена е възможност и за програмирането на логически блокове за управление на специфични механизми и инсталации. Достъпът до функциите на системата се регулира чрез система от права, които се делегират на отделните потребители, имащи право на достъп до системата. Супервайзорното ниво е отворено за лесно допълване с необходимите за конкретното приложение диспечерски дисплеи.

    Базисното ниво на системата е изградено на база на продукти на фирма Beckhoff и се свързва със супервайзорния слой по стандартна локална мрежа (Ethernet). Базисното ниво позволява разделяне на управляващите контури на групи според необходимата скорост на реакция при различните управляващи механизми, които се използват в системата.

Конфигурация на входно изходни сигнали

    Анукис 2.0 позволява конфигурирането и използването на цифрови и аналогови индустриални сигнали, както и сигнали от тип брояч (counter).

Интерфейсни Информационни Блокове

    Функционалността на системата позволява симулация на различни ситуации без да е необходима реална промяна на сигналите постъпващи от индустриалното поле.

Конфигурация на управляващи контури и процесни информационни точки

    Посредством обекти, наречени Процесни Информационни Точки /ПИТ/, Анукис 2.0 капсулира логиката за управление на отделни елементи от техническата система. Видовете ПИТ, които могат да бъдат конфигурирани и използвани са следните:

 • Следене и подаване на цифрови индикации и команди (Boolean Input / Output);
 • Следене на аналогови величини и подаване на управляващи аналогови въздействия (Uninterrupted Input / Output);
 • Управление по отклонение от заданието (Control High – Low);
 • Управление на таймери (Timer);
 • Флагове за състояния (Flag);
 • Числови стойности (Numeric);
 • Импулсни броячи (Counter);
 • ПИД регулиране (Control PID);
 • Широчинно импулсно регулиране (Control PDM);
 • PLC програми;
Процесни Информационни Точки

Поддържане на история

    Анукис 2.0 позволява лесно и бързо конфигуриране на параметри, за които потребителят желае да поддържа история на стойностите. След като за даден параметър на конкретна Процесна Информационна Точка е обявено, че има нужда от събиране на история, то системата автоматично записва и пази стойностите на параметъра на определен времеви интервал (конфигуриран от потребителя) в продължение на указано от потребителя време.

История

    Анукис 2.0 автоматично се грижи да унищожи данните за времеви интервали, които остават в миналото и не са необходими на потребителя на системата. На базата на събраните данни могат да се разработят и специфични агрегирани отчети, които представляват интерес за потребителя – изразходвани консумативи, история на протичане на процеси, активно време на машини и съоръжения и др.

История

Диспечерски дисплеи

    След като базовата конфигурация на входно-изходни сигнали и Процесни Информационни Точки е направена, „ОПКО Сис“ разработва конкретни диспечерски дисплеи, чрез които се извършва упрвлението на техническата система. От диспечерските дисплеи могат да се осъществяват от най-прости действия (подаване на сигнал към нагревател/осветително тяло или др.) до комплексни операции, изискващи достъп до база от данни, синхронизиране на множество датчици или изпълнение на цяла технологична рецепта.

Диспечерски дисплеиРеализирани проекти

Предприятия, в които е реализирано успешно управление на процеси чрез платформата Анукис 2.0 до момента:

HES
www.hes-co.com

Palfinger
www.palfinger.com

Papas Oil